Energia i serveis VILALTA

Política de RSC

  La Política de Responsabilitat Social de Vilalta Corporació
neix dels nostres valors corporatius i orienta les accions de l’empresa en la direcció que defineix la missió i visió de la nostra companyia, a través dels següents compromisos i criteris de gestió:

  Garantir un comportament ètic de la nostra organització
i dels nostres professionals, integrant les necessitats i expectatives dels nostres grups d’interès en la gestió de la nostra organització.

  Assegurar el compliment de tots els requisits legals i normatius
d’aplicació en qualsevol de les activitats que porta a terme la companyia, així com d’altres compromisos de caràcter voluntari que hagi adquirit l’organització.

  Establir objectius ambiciosos, concrets i quantificables
que seran avaluats i actualitzats amb una periodicitat anual, amb la finalitat d’avançar en la millora contínua i l’excel·lència en la nostra gestió.

  Orientar l’esforç de l’organització i dels nostres professionals
vers la satisfacció de les necessitats dels nostres clients, oferint un servei de qualitat, eficient i cercant l’excel·lència en totes les nostres activitats.

  Les persones que formen part de Vilalta Corporació
són el capital humà de la nostra empresa. L’organització vetllarà per garantir unes condicions de treball segures i saludables, potenciant el seu creixement professional i la seva participació i implicació.

  Mantenir una relació eficaç, eficient i transparent
amb les empreses proveïdores, basada en la confiança mútua i el foment de sinèrgies i col·laboracions.

  Integrar la gestió ambiental
en els nostres serveis, treballant en la minimització dels impactes ambientals derivats de l’activitat de l’organització, prevenint la contaminació a través de la innovació, la gestió eficient dels recursos i una correcta gestió dels residus generats.

  Integrar en la nostra gestió la implicació amb el territori,
impulsant i col·laborant en iniciatives que fomentin l’impacte social positiu de la nostra organització.

  Garantir el benestar de la comunitat local
a l’entorn on portem a terme la nostra activitat.

  Establir canals de comunicació oberts
amb els professionals, clients, empreses proveïdores, comunitat local i altres grups d’interès relacionats amb l’organització, amb la finalitat de conèixer les seves necessitats i expectatives i poder identificar oportunitats de millora per a la seva integració en la nostra gestió i els nostres serveis.


Descarregar
Política de RSC Vilalta